4/11/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ EUFAMI «PROSPECT»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Το πρόγραμμα Prospect είναι μια πρωτοποριακή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκίνησε να οργανώνεται ως ιδέα το 1998. Ανοίγει νέες προοπτικές για τα άτομα με εμπειρία ψυχικής ασθένειας, την οικογένεια και τους φίλους τους ή επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Η φιλοσοφία του Προγράμματος Κατάρτισης Prospect είναι να σπάσει τον κύκλο της κοινωνικής απομόνωσης και των διακρίσεων και να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν τη δική τους πορεία προς την ανάκαμψη.
Το πρόγραμμα αυτό έχει τρία υποπρογράμματα κατάρτισης για τους συμμετέχοντες ανάλογα με την ομάδα που ανήκουν και μια κοινή ενότητα για όλους τους συμμετέχοντες μαζί.

Το πρόγραμμα Prospect είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το  πρόγραμμα Leonardo da Vinci της ΕΕ κατά την περίοδο 2001-2004, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών Ατόμων με Ψυχικές Ασθένειες (EUFAMI). Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τη συμβολή δεκαέξι οργανισμών-εταίρων, καθώς και εκπροσώπων των ατόμων με ψυχικές ασθένειες, των οικογενειακών φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες.

Δομή Προγράμματος Prospect
Υπάρχουν τέσσερα προγράμματα κατάρτισης:

·         Training Programme for Family and Friends Πρόγραμμα κατάρτισης για οικογένεια και φίλους.
·         Training Programme for People with Self-Experienc Πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα με Εμπειρία.
·         Training Programme for Health and Social Care Professiona Πρόγραμμα κατάρτισης για τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
·         Common Ground Module Κοινή Ενότητα για όλους.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται κατά τρόπο ευέλικτο, έχουν σπονδυλωτή μορφή, που τους επιτρέπει να εφαρμόζονται και να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες κάθε χώρας. Στοχεύουν να αγγίξουν τις περιοχές που συχνά αποκλείονται από την εκπαίδευση. Οι συντονιστές του προγράμματος προέρχονται από την αντίστοιχη ομάδα-στόχο. Πιο αναλυτικά:
Το πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα με Εμπειρία αποσκοπεί στην προώθηση της ανάκαμψης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, την αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην απασχόληση και τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην κοινότητα. Υπάρχουν δύο συντονιστές του προγράμματος για κάθε ομάδα 12 ατόμων. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι και 10 ενότητες που είναι περίπου 30 διδακτικές ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την Οικογένεια και τους φίλους απευθύνεται στις ανάγκες των μελών της οικογένειας και των φίλων, τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, βελτιώνει την ικανότητα τους να αντεπεξέλθουν, υποστηρίζει την επανάκτηση του ελέγχου και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους. Υπάρχουν δύο συντονιστές του προγράμματος για μια ομάδα 12 ατόμων. Το πρόγραμμα αποτελείται από 10 ενότητες που μπορεί να παραδοθεί σε μια περίοδο 10 εβδομάδων.

Το πρόγραμμα Κατάρτισης για τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας έχει ως στόχο να βελτιωθεί η επικοινωνία και η υποστήριξη για τα μέλη της οικογένειας. Επιπλέον, επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει την κοινωνία και τους επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης σε νέες προσεγγίσεις στην εργασία τους με τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Υπάρχουν δύο συντονιστές του προγράμματος για μια ομάδα 12 ατόμων. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι και 4 ενότητες.
Η κοινή ενότητα για όλους είναι μια ενότητα στην οποία συμμετέχουν τα άτομα με αυτό-εμπειρία, οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και οι οικογένειες και οι φίλοι των ατόμων με ψυχική ασθένεια. Μπορεί να διδαχθεί ως ανεξάρτητη ενότητα ή σε συνδιδασκαλία με τις παραπάνω ενότητες.

Πώς μπορεί ένας οργανισμός να αρχίσει να παρέχει τα προγράμματα κατάρτισης Prospect;
If your organisation wants to provide the Prospect Training Programmes, it needs to make an agreement with the Prospect Development Εάν μία εταιρεία-οργάνωση θέλει να παρέχει τα προγράμματα κατάρτισης Prospect, πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κέντρο Ανάπτυξης Prospect. This will enable the Prospect Development Centre to support and help your organisation to deliver the Prospect Training Programmes through advice, experience and expertise. Αυτό θα επιτρέψει στο Κέντρο Ανάπτυξης Prospect να υποστηρίξει και να βοηθήσει τον οργανισμό, να παραδώσει τα προγράμματα κατάρτισης Prospect μέσω της παροχής συμβουλών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
However your organisation should consider the following tasks, which it may need to complete before it can deliver training: Ωστόσο, ο οργανισμός  θα πρέπει να εξετάσει τα ακόλουθα:
§    the translation of the Prospect Training Programmes into your own national language Τη μετάφραση των προγραμμάτων κατάρτισης Prospect στην εθνική γλώσσα της χώρας διεξαγωγής των προγραμμάτων.
§    the translation of the available information resources into your own national language ie evaluation forms, guidelines and publicity leaflets Τη μετάφραση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων σε δική τους εθνική γλώσσα, δηλαδή τις μορφές αξιολόγησης, κατευθυντήριες γραμμές και έντυπα της δημοσιότητας.
§    the selection and training of your own people to facilitate the Prospect Training Programmes Την επιλογή και την εκπαίδευση ανθρώπων για να διεκπεραιώσει τα προγράμματα κατάρτισης Prospect.
§    organising a national Prospect Test Training SessionΤο  εθνικό Test Εκπαίδευσης.ivering the Prospect Trroviding a national contact person for the Prospect Development Centre who would also participate in any international meetings organisedΔεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.