23/6/11

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 από τα ΚΕΠ

Αναλυτικός πίνακας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Α. ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομα με Αναπηρία άνω του 67/%

•α)Ελληνικής υπηκοότητας,
•β)Υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ε.Ε.,
•γ)Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
•δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),
•ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
•στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3959/59 ΦΕΚ201/Α) και έχουν παθολογοανατομικό πρόβλημα αναπηρίας τουλάχιστον 67%
ΕΦΟΣΟΝ το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000 ευρώ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600 για κάθε προστατευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).
Οι ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο-Κουπόνι ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος.

Β. ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 50% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ
Άτομα με Αναπηρία άνω του 67/%
•α)Ελληνικής υπηκοότητας,
•β)Υπήκοοι Κρατών - Μελών της Ε.Ε.,
•γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
•δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),
•ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
•στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3959/59 ΦΕΚ201/Α) και έχουν παθολογοανατομικό πρόβλημα αναπηρίας τουλάχιστον 67%
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA
1.      Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
2.      Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%    ή
- Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Ασφαλιστικού Φορέα, που να πιστοποιεί παθολογοανατομική βλάβη τουλάχιστον 67%, με αναφορά στη διάρκεια ισχύος της ή - Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, περί νοσηλείας μετά από εργατικό ατύχημα (αφορά μόνο υπηκόους Κρατών εκτός ΕΕ που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος) ή - το τελευταίο Απόκομμα Σύνταξης Αναπηρίας του ΟΓΑ ή απόφαση-βεβαίωση χορήγησης αναπηρίας ΟΓΑ
3.      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής
4.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
5.      Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση νέας κάρταςή τρεις (3) για τα άτομα που δικαιούνται κάρτα συνοδού (ολικά τυφλοί και ΒΝΚ με ΔΝ<30)
6.      Οι Δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινωνίας θα προσκομίσουν επίσης Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους 2010 της οικείας Οικονομικής Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση).
7.     Βιβλιάριο Υγείας Ασφαλιστικού ΦορέαΤα Δελτία Μετακίνησης του έτους2010 λήγουν την 15η Ιουλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.