22/6/12

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2012

Για την έκδοση δελτίων μετακίνησης το δηλωθέν ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις  23.000 EURO ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό τις 29.000 προσαυξανόμενο για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67%).  Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο - Κουπόνι ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Οι τυφλοί και άτομα με Β.Ν.Κ.(δείκτη νοημοσύνης<30) εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.

Όσοι λαμβάνουν το προνοιακό ή διατροφικό επίδομα δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν γνωμάτευση αναπηρίας. Νεφροπαθείς και θαλασσαιμικοί εναλλακτικά μπορούν να προσκομίσουν γνωματεύσεις από τις Μ.Τ.Ν. ή Μ.Μ.Α.

Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τους ακρωτηριασμένους άνω ή κάτω άκρων.

Ασφαλισμένοι μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της (να μην έχει λήξει). Προσοχή: Για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ δεν απαιτείται αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό  ποσοστό

Προσοχή: Σε όσους υπερβαίνουν τα οικονομικά κριτήρια χορηγείται δελτίο για μισό εισιτήριο στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Τα δελτία χορηγούνται από τις Δ/νσεις Πρόνοιας των Δήμων και τα ΚΕΠ από 20-6-2012 έως 31-12-2012.

Η υπ' αριθ. Π3α/Φ.11/ΓΠ.οικ. 59806 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας
ΑμεΑ για τα δελτία μετακίνησης του έτους 2012 στην οποία αναγράφονται
αναλυτικά τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
http://esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=3962&MMN_position=20:20&thms=4&ns_news=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.