7/6/11

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπ. Εργασίας: 55.000 νέες θέσεις εργασίας σε Αττική, Κ. Μακεδονία και Πελοπόννησο

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους τοπικούς φορείς στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου για τη σταδιακή ένταξη σε αυτό 55.000 ανέργων.

Η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπει τη συνεργασία φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης (όπως Σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες Αστικού Δικαίου) με τους συμπράττοντες φορείς (όπως ενδεικτικά οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα).
Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.093.750 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 8.000 και κατανέμονται ως εξής: στο Βόρειο Τομέα 1.000, στο Νότιο Τομέα 1.100, στον Ανατολικό Τομέα 1.120, στο Δυτικό Τομέα 1.800, στον Πειραιά 1.670, στα νησιά 300 και στη Δυτική Αττική 1.010.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 31.171.875 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 9.500 και κατανέμονται ως εξής: στο Δήμο Θεσσαλονίκης 1.500, στους Δήμους πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 2.200, στο υπόλοιπο περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης 1.300, στη Χαλκιδική 500, στην Πιερία 700, στην Ημαθία 800, στις Σέρρες 1.200, στο Κιλκίς 500 και στην Πέλλα 800.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.781.250 ευρώ.
Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 4.200 και κατανέμονται ως εξής: στην Κόρινθο 1.000, στην Αργολίδα 800, στην Αρκαδία 800, στη Μεσσηνία 1.100 και στη Λακωνία 500.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς. Για την επιλογή τους ισχύουν συγκεκριμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr/neaprogrammata.

πηγή : http://www.aftodioikisi.gr/ , 3/6/2011
Αναρτήθηκε από πρΟΤΑση
Ετικέτες Ειδήσεις

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων
Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών , συνδυαστικά, είναι τα εξής:
Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολόγηση
1. Κατάσταση Ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως 30 ετών που
αναζητά εργασία
25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν
λαμβάνει επίδομα ανεργίας
15
Αγρότες 10
2. Οικογενειακή Κατάσταση
Μονογονεϊκή Οικογένεια 15
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα Μέλη 5
(για κάθε προστατευόμενο
μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00€ έως 6.900,00€ 15
από 6.901,00€ έως 12.000,00€ 10
από 12.001,00 έως 16.000,00 € 8
8
ΑΔΑ: 4ΑΘ7Λ-Σ
από 16.001,00 € έως 22.000,00€ 6
Από 22.001,00 και άνω 0
4. Κατάσταση Υγείας
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% -
50%
6
ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας
50% και άνω
8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος Κάτοικος της
Περιφερειακής Ενότητας (τ.
Νομού) που υλοποιείται η πράξη
5
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο
ποσό των 25,00€ €.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν την εγκεκριμένη πράξη κοινωφελούς
χαρακτήρα σύμφωνα με τον προσδιορισμένο σε αυτήν αριθμό επιχορηγούμενων
θέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της
υλοποίησής της.
Σε περίπτωση που μειωθούν οι επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο
Δικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει μέσα σε διάστημα 30 ημερών, ο π/ϋ της
εγκεκριμένης πράξης θα μειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που
μειώθηκαν χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον Δικαιούχο.
1.8 Διαδικασία
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΦορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες

Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ιδίως:
Σωματεία
Ιδρύματα
Εταιρίες Αστικού Δικαίου
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους
Επαγγελματικές Ενώσεις,
οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :
Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα
δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.
Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων
κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω
τομείς:
Περιβάλλον / Πολιτισμός
Κοινωνική ένταξη
Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες
Αντιμετώπιση της φτώχειας
Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ
Στήριξη της εργασίας
Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους
στη σχετική Πρόσκληση.
Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα1.
Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
1Οι φορείς δε θα πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα διοικητικά στελέχη ή τα μέλη τους. Αποκλείεται η
συμμετοχή των συνεταιρισμών, δεδομένου ότι αυτοί γενικά, αναδιανέμουν μέρος του πλεονάσματος στα μέλη
τους. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας να αποδεικνύεται από το καταστατικό.
3Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι:
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων
κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή
άλλο διοικητικό έγγραφο.
Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει:
· να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο
των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα,
· να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα
υλοποιηθεί η πράξη,
· να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα
(άδειες, αποφάσεις, κλπ),
Να λάβουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ.
22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010),
για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι
οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι
ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
Όσοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο
διαδικασιών να περιγράφεται διαδικασία για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα
και διαδικασία περιγραφής επιλογής ωφελουμένων .
Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή
τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Αποκλείονται ως δικαιούχοι της πράξης:

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ;
Γνώρισε πως μπορείς να συμμετέχεις στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, να ανακαλύψεις ευκαιρίες για απασχόληση αλλά και να προτείνεις δράσεις προς όφελος του τόπου σου.


Εάν αναζητάς απασχόληση …

  • Εγγράψου στον ΟΑΕΔ της περιοχής σου
  • Αναζήτησε τις προκηρύξεις /προσκλήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή τους τοπικούς φορείς της περιοχής σου για να ενημερωθείς για το έργο που ζητείται να γίνει
  • Απευθύνσου στα Σωματεία / Ιδρύματα / Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες που έχουν αναλάβει με το μνημόνιο συνεργασίας το έργο και υπέβαλε τα στοιχεία σου

Εάν πρόκειται για Σωματείο / Σύλλογο / Ίδρυμα / Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία … μπορείς να καταθέσεις προτάσεις είτε ως φορέας απασχόλησης, είτε ως συμπράττων φορέας.
Εάν γίνεις φορέας απασχόλησης - δικαιούχος του έργου, τότε συνεργάζεσαι με τους συμπράττοντες φορείς για την υποβολή συγκεκριμένης πρότασης που θα περιλαμβάνει δράσεις και τον αριθμό ανέργων που απαιτούνται. Πιο συγκεκριμένα :
  • Ο συμπράττων φορέας θα πρέπει να έχει ή να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια
  • Υποβάλλεις πρόταση προς τη Διαχειριστική Αρχή που έχει προκηρύξει το έργο
  • Εφόσον αξιολογηθείς θετικά και αναλάβεις το έργο θα πρέπει να ενημερώσεις αναφορικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω Τύπου ώστε οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα αναφορικά
Εάν είσαι συμπράττων φορέας, αναζήτησε το φορέα απασχόλησης για να ενταχθείς στο πρόγραμμα υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν είσαι ΟΤΑ ή επιχείρηση ΟΤΑ μπορείς να είσαι μόνο συμπράττων φορέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.