28/3/11

Βοήθεια στο Σπίτι από 3 Μάιου για ενδιαφερόμενα μέλη οικογενειών (έως 2 άτομα ανα αίτηση) οι Αιτήσεις στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α (από όπου θα βρείτε και την αίτηση και τις προυποθέσεις)

ΘΕΜΑ: Παροχή ενημέρωσης σχετικά με την 457/21/3/2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ‘εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένων επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης’ (Μονάδες ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, ‘Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας’

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 457/21.3.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από πολιτικές απασχόλησης’. Η Πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και δη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Δικαιούχος της εν λόγω πράξης είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε..
Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλεί:

1. Να υποβάλλουν Αιτήσεις συμμετοχής - Δηλώσεις  - Προσφορές τις Δομές (Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι & Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας) που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) τα οποία χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (άτομα με αναπηρία κ.λπ.), οι οποίες, κατά την υποβολή της Αίτησης, είναι ή ανήκουν σε:

α) Δήμους και Νομικά τους πρόσωπα

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και

γ) κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφείς προς τα ανωτέρω δραστηριότητες,2. Να υποβάλλουν Αιτήσεις Συμμετοχής - Δηλώσεις, για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας από τις Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας των συγγενικών τους προσώπων που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και λοιπά άτομα, εκείνα τα άτομα (ωφελούμενοι) που:


α) είτε είναι άνεργα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση/συμβουλευτική, κ.λπ., με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας

β) είτε είναι εργαζόμενα, τα οποία αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να βρουν εργασία.


Η διάθεση των θέσεων στους ωφελούμενους/ες θα γίνεται μέσω εντολών τοποθέτησης πό την E.E.T.A.A. Α.Ε.


Α. Για τις Δομές καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής - δηλώσεων - Προσφορών, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από την εν λόγω Πρόσκληση είναι η 08/04/2011 και ώρα 14:30 μ.μ.


Η Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση - Προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στα:

Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο), στα τηλέφωνα 210-5214600.

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη), στα τηλέφωνα 2310-544714.
Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.


Οι Αιτήσεις συμμετοχής - Δηλώσεις - Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) (δείτε τον τρόπο αναλυτικά στην Πρόσκληση).

Οι  Αιτήσεις συμμετοχής - Δηλώσεις - Προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφτούν και να έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την 08/04/2011 και ώρα 14:30 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.


Ο Φάκελος της πρόσκλησης διατίθεται, σε έντυπη μορφή από τις 21/3/2011, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στα:


Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο), στα τηλέφωνα 210-5214600.


Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη), στα τηλέφωνα 2310-544714.

Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.


Η διάθεση του Φακέλου θα διαρκέσει μέχρι τις 08/04/2011. Ο Φάκελος διατίθεται, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας http://www.eetaa.gr/, το ίδιο χρονικό διάστημα.


Β. Για τα συγγενικά πρόσωπα (ωφελούμενους) αυτών που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και λοιπά άτομα, ο χρόνος υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από την 03/05/2011 έως και 20/05/2011 και ώρα 14.30 μ.μ.


Η Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από την Πρόσκληση μπορεί να υποβληθεί στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στις διευθύνσεις:

Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο), στα τηλέφωνα 210-5214600.
Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη), στα τηλέφωνα 2310-544714.
 Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.


Η Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση για τους ωφελούμενους θα διατίθεται από τις 03/5/2011.


Ο Φάκελος της Πρόσκλησης προς τα συγγενικά πρόσωπα (ωφελούμενους) αυτών που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και λοιπά άτομα ξεκίνησε να διατίθεται σε έντυπη μορφή, από τις 18/03/2011, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., μόνο από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις παρακάτω Διευθύνσεις:


Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο), στα τηλέφωνα 210-5214600.
Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη), στα τηλέφωνα 2310-544714.
Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.


Επιπλέον, ο Φάκελος της Πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr/ της Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες www.prosonolotachos.gr ή www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και www.kedke.gr. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε και στην ιστοσελίδα www.esaea.gr της Ε.Σ.Α.μεΑ.(Ενότητα Ενημέρωση/Γραφείο Τύπου/ Ανακοίνωση 23.03.2011).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με την εν λόγω Πρόσκληση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την υπάλληλο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κα Νεκταρία Αποστολάκη στα κεντρικά γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ (τηλέφωνο: 210 9949837).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.