3/3/11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», αστική μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον άξονα προτεραιότητας "Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου", πρόκειται να ιδρύσει Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 4 ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το Δ.Σ.(αποφ 73) του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδας), καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1 Άτομο, με διευρυμένες αρμοδιότητες, πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για διοικητικό συντονισμό μονάδος και εξυπηρέτηση φιλοξενουμένων.
 • Να διαθέτει εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ή Π.ΝΟ.Υ
 • Να έχει διοικητικές ικανότητες (διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη μονάδος), ικανότητα ανάληψης ευθυνών, συντονισμού και καθοδήγησης των συνεργατών, ευχέρεια εποικοδομητικής επικοινωνίας με τους γονείς ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες των Π.ΝΟ.Υ. (Ι)
 • Να έχει ικανότητες διαχείρισης έργου και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Να διαθέτει Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου επί μακρόν.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το προσωπικό υποστήριξης παρέχει άμεσα στους φιλοξενούμενους όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαβίωσή τους στη Σ.Υ.Δ. (ΙΙ)
2 Άτομα, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ, Οικόσιτοι, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Να θέλουν να εργαστούν και να διαθέτουν εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. ή μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και να μην έχουν κατά το δυνατόν οικογενειακές υποχρεώσεις,
Τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός της Σ.Υ.Δ.
Είναι δυνατόν να είναι και κάτοχοι πτυχίων ανεξαρτήτως βαθμίδας συναφών με τον σκοπό της ΣΥΔ
1 Άτομο, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ, ωρομίσθια ημιαπασχόληση, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα ή οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ..
Τα μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε εντός είτε εκτός της Σ.Υ.Δ.
Είναι δυνατόν να είναι και κάτοχοι πτυχίων ανεξαρτήτως βαθμίδας συναφών με τον σκοπό της ΣΥΔ.
Άτομα Ειδικοτήτων
1. Άτομο με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού,
2. Άτομο με ειδικότητα Ψυχολόγου ,
3. Άτομο με ειδικότητα Εργοθεραπευτή
4. Άτομο με ειδικότητα Γενικού Ιατρού
5. Άτομο με ειδικότητα Ψυχιάτρου
να διαθέτουν εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ. ή μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με σχέση εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών (ΔΠΥ) για τις μελλοντικές παρουσιαζόμενες ανάγκες της ΣΥΔ
ΕΓΓΡΑΦΑ
Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει:
 • ΠΡΟΣ «ΕΔΡΑ» Κ.Σ.Δ.Ε.Ο., για την Σ.Υ.Δ. 4 ΑΤΟΜΩΝ
 • Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου
 • Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Την ειδικότητα - θέση για την οποία γίνεται το αίτημα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών (εάν υπάρχουν)
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΕΔΡΑ» Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 13.30΄, μέχρι την 13.30΄ώρα της 11 Μαρτίου 2011 και ώρα 13.30.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επ’αυτής. Ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο εφόσον υποβάλλονται γραπτές εντός 3 ημερών από την λήξη της διενέργειας του διαγωνισμού και μόνο από αυτούς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση το Δ.Σ. του Φορέα, θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα.
Ως ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης, ορίζεται η 11η Μαρτίου 2011 και ώρα 13.30.
Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει η από τον Φορέα συσταθείσα για τον σκοπό αυτό επιτροπή επιλογής προσωπικού, η οποία κατά σειρά προτεραιότητας πρωτοκόλλου, θα εξετάσει αρχικά τις υποψηφιότητες. Κατόπιν την επομένη, θα καλέσει για συνέντευξη τους εναπομείναντες υποψηφίους (κατά σειρά προτεραιότητας πρωτοκόλλου), οι οποίοι θα πληρούν τα βασικά προσόντα.
Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:
Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας - πρόνοιας
Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου
Σημειώνεται ότι η επιλογή θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης) μέχρι πληρώσεως των θέσεων.
Μετά την επιλογή, η «ΕΔΡΑ» Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. θα αναρτήσει στα γραφεία της πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων, αποτυχόντων. Οι ίδιοι πίνακες θα αναρτηθούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα. Όλα τα βιογραφικά θα παραμείνουν στα γραφεία του Φορέα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι επιτυχόντες θα εκπαιδευτούν για τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβουν με ευθύνη του Φορέα.
Κατεβάστε την αίτηση υποψηφιοτητας
(Ι). «Πρόσωπα με Νοητική Υστέρηση» (Π.ΝΟ.Υ).
Είναι ειδική κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση και, ενδεχομένως, κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές, και δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

(ΙΙ). «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» (Σ.Υ.Δ.).
Είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση ? κατοικία Π.ΝΟ.Υ. με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη εκ μέρους Φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σχετικά με Εμάς (μάθε περισσότερα)

Το Forum (κάντε εγγραφή, λάβετε το password στο mail που θα δηλώσετε, αλλάξτε το password (βάζοντας ένα πιο εύκολο!) πιέζοντας πάνω στο user name αφού έχετε συνδεθεί)Περιγράφουμε την πορεία ανακάλυψης στην οδό ψυχικής υγείας. Μιλάμε με ανθρώπους που συναντάμε καθοδόν και καταγράφουμε με ημερολογιακή διάταξη τις κινήσεις μας για την επίτευξη των σκοπών μας. Το γράψιμο έχει γίνει αφορμή να γνωρίσουμε ανθρώπους και να διατηρήσουμε μια δυναμική που μας φέρνει πιο κοντά.